De zorgcoördinator van onze school is Mevrouw Nancy Velle: Nancy.Velle@gbsdehorizon.be

Zit u met een probleem, een zorgvraag of melding rond pestgedrag, contacteer dan onze school of mail naar horizonder@gbsdehorizon.be .
Wij trachten dan zo snel mogelijk uw melding te behandelen.

Haar taak situeert zich op 3 niveaus:

1.  Algemene zorgcoördinatie op niveau van de school:

 • Het leerlingvolgsysteem ondersteunen, opvolgen en bijhouden.
 • Het organiseren en opvolgen van het MDO (regelmatige overlegmomenten met CLB en leerkrachten).
 • Het nieuwe leesbeleid mee helpen vorm geven met een kernteam.
 • Het aanspreekpunt zijn i.v.m. zorg voor leerlingen, ouders, externe hulpverleners.
 • Het opvolgen van de zorginitiatieven en in kaart brengen van de evoluties.
 • Screenen en opvolgen van het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind.
 • Het uitwerken, actualiseren en opvolgen van het pestactieplan.
 • Het organiseren van de kangoeroeklas.
 • Het opvolgen van de kinderen met zowel een ontwikkelingsvoorsprong als een ontwikkelingsachterstand.

2. Ondersteuning van de leerkrachten:

 • Overlegmomenten met de leerkrachten organiseren, om te zoeken naar doeltreffende oplossingen voor de leerlingen met allerlei zorgnoden.
 • Hulpmiddelen aanreiken voor detectie en probleemanalyse.
 • Coachen van de leerkrachten en hen inspireren en stimuleren bij het uitvoeren en toepassen van de afgesproken stappen.
 • Leerkrachten wegwijs maken in het zorgcontinuüm en hen hierbij ondersteunen en begeleiden: handelingsgericht werken.
 • Handelingsplannen opstellen om hulp te bieden aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen.
 • Hulp bieden bij het opstellen van een individuele leerlijn.
 • Hulpmaatregelen zoeken en maken voor kinderen met een leerstoornis en gedragskaarten helpen opstellen.
 • Steun bieden bij de ontwikkeling en opvolging hiervan.
 • Klasondersteunend samenwerken met de klasleerkracht volgens de gemaakte afspraken.

3. Begeleiden van leerlingen:

 • Hulp bieden bij leertekorten aan individuele leerlingen in de zorgklas.
 • Hulp bieden aan anderstalige leerlingen, een taalbad geven om integratie te vergemakkelijken.
 • Hulp bij huiswerkplanning en -begeleiding en opvolging hiervan.
 • Bij emotionele problemen een gesprek voeren met de leerling.
 • Bij gedragsproblemen een gesprek voeren met individuele leerling of een groepje leerlingen.
 • Bij vastgesteld pestgedrag de nodige stappen van het pestactieplan volgen.