De zorgcoödinator van onze school is Mevrouw Nancy Velle

 

Haar taak situeert zich op 3 niveaus:

 

1°  Algemene coördinatie op niveau van de school:

- Het leerlingvolgsysteem ondersteunen, opvolgen en bijhouden

- Het organiseren en opvolgen van het MDO (regelmatige overlegmomenten met CLB en leerkrachten)

- Het organiseren van niveaulezen , dit is lezen in kleine, klasoverstijgende groepjes volgens niveau.

- Het aanspreekpunt zijn i.v.m. zorg voor leerlingen, ouders, externe hulpverleners.

- Het opvolgen van de zorginitiatieven en in kaart brengen van de evoluties.

- Het screening en opvolgen van Welbevinden en Betrokkenheid van ieder kind

- Het organiseren en opvolgen van de pestactiemeter

- Het organiseren van de kangoeroeklas

- Het opvolgen van de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

 

2° Ondersteuning van de leerkrachten:

- Overlegmomenten met de leerkrachten organiseren, om te zoeken naar doeltreffende oplossingen voor

  de leerlingen met problemen en tekorten.

- Hulpmiddelen aanreiken voor detectie en probleemanalyse

- Coachen van de leerkrachten en hen inspireren en stimuleren bij het uitvoeren en toepassen van

  de afgesproken stappen

- Handelingsplannen opstellen om hulp te bieden aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen.

- Hulp bieden bij het opstellen van een individuele leerlijn

- Hulpmaatregelen zoeken en maken voor kinderen met een leerstoornis en gedragskaarten helpen opstellen.

- Steun bieden bij de ontwikkeling en opvolging hiervan.

 

3° Begeleiden van leerlingen:

- Hulp bieden bij leertekorten aan individuele leerlingen in de zorgklas.

- Hulp bieden aan anderstalige leerlingen,taalbad geven om integratie te vergemakkelijken.

- Hulp bij huiswerkplanning en -begeleiding en opvolging hiervan

- Bij emotionele problemen een gesprek voeren met de leerling

- Bij gedragsproblemen een gesprek voeren met individuele leerling of een groepje leerlingen.

- Opvolgen van de meldbox (aanspreekpunt voor de leerlingen)