De schoolraad is een overlegorgaan binnen de school.  Naast de directeur, die ambtshalve als waarnemend lid zetelt,  hebben het personeel, de ouders en locale gemeenschap er een democratisch verkozen afvaardiging.  Ook de schepen voor onderwijs heeft zitting in de schoolraad, maar beschikt net als de directeur over geen stemrecht.  

Zetelen in de schoolraad

Voor het schoolbestuur en de school: Schepen  M. Vincke, directeur An Ameloot

Als geleding van de leerkrachten, Mevr. V. Declercq, Mevr. M. Verstraete, Mevr. Ch. Steen

Als geleding van de ouders, Mevr. V. Ramon, Mevr. C. Van Baelenberghe, Mevr. Tineke Van Hoof

Als geleding van de locale gemeenschap, Mevr. A. Brys, De Hr. B. Maene, De Hr.  D. Labaere, Mevr. L. Vancraeynest

 

BEVOEGDHEDEN EN BEVOEGDHEIDSMATERIES

1. OVERLEGBEVOEGDHEID

 1. het schoolreglement
 2. de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd
 3. het schoolwerkplan
 4. het beleidscontract met het CLB
 5. de jaarplanning
 6. de infrastructuurwerken
 7. de aanwending van lestijden
 8. het welzijns- en veiligheidsbeleid

2. ADVIESBEVOEGDHEID

 1. de bepaling van het profiel van de directeur
 2. het aangaan van samenwerkingsverbanden
 3. de opstapplaatsen en de busbegeleiding
 4. het nascholingsbeleid
 5. het beleid inzake experimenten en projecten.

3. RECHT OP INLICHTINGEN